Privacybeleid Pinok

https://www.pinok.nl/

Over ons privacybeleid

Pinok geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (hetverbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onzediensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aanderden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pinok.De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/05/2019, met het publiceren van een nieuwe versievervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons wordenverzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevenseventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan enhoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan onsverstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, uvindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uwgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passendebeveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie teverzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/ofopgeslagen.

Webhosting

Vservs

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vservs. Vservs verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruiktuw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van dediensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vservs heeft passende technische en organisatorische maatregelengenomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vservs is op grond van deovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigendoeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimpbeveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk makenof e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voorhet verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeftpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onzegegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeervertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanMollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- ofcreditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Allehierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens vantoepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur danbent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij dereview aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. Insommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In hetgeval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zijgebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeftpassende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in teschakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgenmet betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van dedienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van dediensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres enwoonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deovereenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijenter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van dediensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres enwoonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deovereenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen terbeschikking.

Facturatie en boekhouden

Exact online

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact online. Wijdelen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens wordengebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden enopgeslagen. Exact online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact onlinegebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Miinto

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Miinto. Als u via dit platform een bestelling plaatstdan deelt Miinto uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af tehandelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorischemaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens wordenniet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eedof wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverleningverder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geenpersoonsgegevens

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Pinok op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uwgegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wijgedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegenverzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat uaangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevensopvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen metuw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn looptbewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naaraanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u degegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich telegitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in demachineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op eenverkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturenwij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die dezegegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.Recht op beperking van de verwerkingU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturenwij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langerworden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoekwordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u diewij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar allewaarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens doorof in opdracht van Pinok. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachtingvan de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevensdie wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendienhet recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wijverwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is,neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie insamenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Googlegebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googledienstenen producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Pinok

Gasthuisstraat 28

5911 JK Venlo

Nederland T

(310) 773-5127

E info@pinok.nl

Contactpersoon voor privacyzaken Chantal Janssen

Toestemming voor cookies